Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.marktgevoel.nl, en de diensten die op deze website worden aangeboden. De website is eigendom van en wordt onderhouden door Marktgevoel B.V., gevestigd te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17275906. Gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: de Voorwaarden. U dient deze aandachtig door te lezen. Door gebruik te maken van deze website stemt u toe met uw juridische gehoudenheid aan deze Voorwaarden. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt verzoeken wij u deze website niet te gebruiken.

Gebruik van de website

1. Door gebruik te maken van de inhoud van websites, de SMS-berichten en de mail updates van Marktgevoel B.V., gaat u akkoord met de Voorwaarden en accepteert u zelf de verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties gebaseerd op deze informatie.

2. De informatie en analyses worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, onvolkomenheden kunnen desondanks voorkomen. Marktgevoel B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of gevolgen van het gebruik ervan.

3. Marktgevoel B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Tevens betekent het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, niet dat Marktgevoel B.V. en de houder van deze website de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

4. De informatie die wordt verstrekt op deze is louter bestemd voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden. De inhoud is niet opgesteld met het oog op enige specifieke belegging, financiële situatie of bijzondere behoefte van enige specifieke ontvanger van deze informatie.

5. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. Marktgevoel B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet, of slechts vertraagd, kunnen gebruiken van websites van Marktgevoel B.V. of door het niet of niet tijdig kunnen gebruik maken van emailberichten als gevolg van een technische storing buiten de verantwoordelijkheid van Marktgevoel B.V..

6. De op deze website vermelde waarden en prijzen omtrent een bepaald effect of financieel instrument of onderliggende waarde geeft niet noodzakelijk de werkelijke waarde of beschikbare prijs weer op de betreffende markt op het moment dat een gebruiker de intentie heeft om een bepaald effect of bepaalde valuta te kopen of te verkopen.

Advies

7. Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. Marktgevoel B.V. is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor de door u behaalde resultaten. De teksten op deze site vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van deze website dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt.

8. De signaleringen van Marktgevoel B.V. zijn geheel vrijblijvend. Marktgevoel B.V. is niet verantwoordelijk voor de gevolgen, in welke vorm dan ook, van het uitvoeren van acties gebaseerd op deze signalen.

9. De teksten op deze website nemen geen individuele beleggingsdoelstellingen of de financiële situatie of bijzondere behoeften van individuele gebruikers in aanmerking. De op deze website beschreven effecten en financiële instrumenten kunnen ongeschikt zijn als beleggingsinstrument voor een gebruiker. Verder kunnen aan de aankoop van deze instrumenten risico’s zijn verbonden. Informatie omtrent het rendement van een effect of financieel instrument of een onderliggende waarde is altijd gebaseerd op wat deze in het verleden heeft gedaan. De historische prijsontwikkeling van een effect of financieel instrument of onderliggende waarde vormt op geen enkele wijze een basis voor de verwachting van het toekomstige rendement of een garantie omtrent toekomstig rendement of prijsontwikkeling.

10. Marktgevoel B.V. verstrekt op geen enkele wijze enige garantie, aanbeveling, voorstelling van zaken of toezegging van de geschiktheid van de effecten of overige op de website gepresenteerde financiële instrumenten voor de belegger, de fiscale of boekhoudkundige consequenties van een belegging in de gepresenteerde effecten of financiële instrumenten, het toekomstig rendement van onderliggende waarden, effecten of financiële instrumenten, alsmede de tijdige en accurate bekendmaking aan de gebruikers van de website indien de aangegeven limieten zijn bereikt.

11. Deze website bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen, hetgeen herkenbaar is aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals” verwachten”, “schatten”, “voorzien”, “anticiperen”, “dient”, “is van plan”, “plant”, “waarschijnlijkheid, “target”, “doel”, “oogmerk”, “zal”, “trachten”, “vooruitzicht”, “optimistisch”, “verwachtingen”, en soortgelijke uitdrukkingen of variaties op dergelijke uitdrukkingen of de ontkennede vorm daarvan. Toekomstgerichte zijn de weergave van de huidige overtuiging van de schrijver over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s, onzekerheden, veronderstellingen en wijzigingen in de omstandigheden waardoor deze gebeurtenissen, de werkelijke activiteiten en resultaten in belangrijke mate kunnen verschillen van die vermeld in een toekomstgerichte verklaring. Marktgevoel B.V. kan geen garantie bieden voor toekomstige gebeurtenissen, resultaten, acties, activiteitsniveaus, prestaties of verwezenlijkingen. De toekomstgerichte verklaringen in dit perscommuniqué zijn de weergave van onze overtuiging en veronderstellingen per datum van dit perscommuniqué. Marktgevoel B.V. is niet verplicht om een toekomstgerichte verklaring te updaten in het licht van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van de verklaring, of om het optreden van onverwachte gebeurtenissen weer te geven.

12. U dient zelf na te gaan of een bepaalde beleggingsstrategie of de aankoop of verkoop van enig beleggingsproduct voor u geschikt is gelet op uw eigen beleggingsbehoeften, doelstellingen en financiële omstandigheden. Vragen omtrent de geschiktheid van een belegging voor uw specifieke financiële en belastingsituatie dienen te worden voorgelegd aan uw financiële en belastingadviseurs. Bepaalde op de website vermelde beleggingsstrategieën en beleggingsproducten staan wellicht niet open of zijn niet geschikt voor iedere persoon.

13. Informatie op deze website omtrent in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waarde en inkomen van op deze website vermelde producten kunnen zowel dalen als stijgen en beleggers ontvangen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd.

Intellectueel eigendom

14. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegekend zijn deze auteursrechten eigendom van Marktgevoel B.V. en worden zij beschermd met ingang van 2009. Reproductie in enige vorm van enig onderdeel van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktgevoel B.V. is verboden, behoudens voor het maken van een enkele kopie of een uittreksel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en op voorwaarde dat alle auteursrechtelijke vermeldingen en vermeldingen in verband met andere intellectuele eigendomsrechten, die in deze materialen of op de website zijn opgenomen of beschreven, met de inhoud behouden blijven.

Privacyverklaring

15. De persoonlijke gegevens die u op deze website invult of op andere wijzen aan Marktgevoel B.V. kenbaar maakt, zullen enkel voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden toegespeeld.

16. Uw bezoek aan deze website kan worden bijgehouden door middel van cookies. De gegevens die wij via deze cookies verzamelen, zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten.

Wijzigingen aan de website

17. De inhoud van deze website inclusief deze disclaimer kunnen door Marktgevoel B.V. zonder kennisgeving worden gewijzigd en Marktgevoel B.V. is niet verplicht verouderde informatie op de website te verwijderen of deze uitdrukkelijk te markeren als verouderde informatie. Wij wijzen erop dat u niet dient aan te nemen dat de inhoud van deze website altijd actueel is of bijgewerkt, en de inhoud dient ook niet te worden gebruikt als vervanging voor uw onafhankelijke oordeelsvorming. U dient eventuele op deze website geplaatste publicaties of disclaimers aandachtig te lezen en in u op te nemen